I Bäckhalladalen samsas flera olika naturtyper, och till områdets höga naturvärden räknas såväl dess geologiska som zoologiska och botaniska värden. Både floran och faunan är artrika och man kan råka på flera rödlistade arter. Området är naturreservat och Natura 2000-område.

När vill du åka?